Nejčastější otázky rodičů a dětí

Musíme se dostavit na OSPOD společně, ačkoli jsme jako rodiče na všem domluvení?
Ano. OSPOD je jmenován opatrovníkem dítěti pro soudní řízení. Z tohoto důvodu je nutné dítě vidět, informovat ho o řízení týkajícího se jeho osoby, dítě má právo sdělit svůj názor a přání. Toto zjišťuje pracovník OSPOD při osobním rozhovoru s dítětem, samozřejmě s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost. Pro malé děti máme k dispozici „herničku“, kde si děti mohou s pracovníkem povídat při hře, což je jedna z přirozených forem vedení rozhovoru s malými dětmi. 

Proč probíhá společné jednání s rodiči?
Okresní soud Brno-venkov přešel od 01. 10. 2019 na praxi vycházející z Cochemské praxe. Jedním ze základních principů je pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou dohodou. Jeho cílem je zajistit, aby spory o dítě nemusely být rozhodovány autoritativně soudem, ale naopak upřednostňuje dohodu obou rodičů. Z tohoto důvodu probíhají společná jednání s oběma rodiči. 

Probíhá rozhovor pracovníka OSPOD s dítětem za přítomnosti rodičů nebo jednoho z nich?
Ne. S dítětem je vždy hovořeno bez přítomnosti rodičů. Forma a způsob je volen dle věku a rozumové vyspělosti dítěte. Rozhovor s dítětem probíhá vždy za přítomnosti dvou pracovníků OSPOD.

Co mohu dělat, pokud nesouhlasím s volbou školy?
Pokud jeden z rodičů vybere pro dítě školské zařízení a druhý rodič s tímto nesouhlasí, doporučujeme vše náležitě společně probrat a pokusit se dohodnout. Pokud však dohoda rodičů není možná a rodiče se nedohodnou, rozhodne soud na návrh rodiče. To platí i v případě, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče.

Co se považuje za významnou záležitost?

Za významnou záležitost se považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte.

Má rodič, jemuž dítě nebylo svěřeno do péče, jiná práva a povinnosti než ten, komu svěřeno bylo?
Ne. Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže by jí byl zbaven. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

Co dělat, když mi druhý rodič neplatí soudně stanovené výživné na dítě?

Můžete:
podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného či prodejem movitých věcí povinného nebo podat návrh k exekučnímu řízení přes registrovaného soudního exekutora;
podat trestní oznámení u Policie České republiky

Musím umožnit druhému rodiči styk s dítětem, i když mi neplatí výživné?
Ano. Dítě má právo na čas strávený s oběma rodiči a Vy máte povinnost mu toto umožnit.
V případě, kdy je styk s nezletilým upraven i soudně, je Vám tato povinnost dokonce stanovena rozsudkem a při neplnění maříte výkon soudního rozhodnutí.

Musím platit výživné, i když jsem s těhotenstvím matky nesouhlasil a nechci s ní mít již nic společného?
Ano, pokud se skutečně jedná o vaše dítě, máte zákonnou povinnost přispívat na jeho výživu, jehož výše může být popřípadě upravena i soudně, na Vaši nebo matčin návrh.

Co dělat, když mi druhý rodič brání ve styku s dítětem?
V případě, kdy není soudně upraven rozsah styku s dítětem, si rodič může podat návrh na jeho úpravu. V opačném případě se lze obrátit na soud s žádostí o výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí. Druhý rodič bude soudem vyzván, aby takto nečinil, následujícím opatřením jsou pořádkové pokuty a v extrémním případě i samotný výkon rozhodnutí v době stanovené rozsudkem, který provádí soudní vykonavatel za asistence OSPOD. Při něm je dítě druhému rodiči odebráno a předáno do péče navrhovatele. Ten však musí dítě, po lhůtě stanovené rozsudkem, opět vrátit druhému rodiči. Pro dítě je tato situace velmi psychicky náročná a je dobré jí předcházet.

Kdo je kurátor pro děti a mládež?
Kurátor je specializovaný pracovník, který vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, dopouštějí se záškoláctví, užívají alkohol a jiné návykové látky. 

Kde kurátor působí?
Kurátora najdeme na městském úřadě na Odboru sociálních věcí a prevence, kancelář č.217.

Jak kurátor pro mládež pracuje?
K zahájení spolupráce s nezletilým a jeho rodinou musí mít kurátor důvod a opodstatnění. Věc musí vyžadovat opatření, která budou směřovat k prevenci, zmírnění nebo zamezení opakování negativního vlivu na vývoj nezletilého.

V čem může kurátor pomoci?
Kurátor pro děti a mládež je v osobním kontaktu s nezletilým a jeho rodiči nebo jinými osobami, které jsou zodpovědné za výchovu. Pokud vyhodnotí potřebu intervence, zprostředkovává pro nezletilého, příp. rodiče či jiné osoby odbornou pomoc, podle povahy problému (např. psychologické poradenství, terapii, krizovou pomoc, ambulantní a pobytové služby pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé apod.).

Jaká výchovná opatření může OSPOD nařídit?
Výchovná opatření OSPOD nařídí zejména v případech selhání veškerých předchozích kroků a metod nebo při nespolupráci ze strany rodičů či nezletilého. Výchovná opatření může nařídit OSPOD v rámci správního řízení. Jedná se o napomenutí, dohled, omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu nezletilého, povinnost využít odbornou poradenskou pomoc.

Co je to středisko výchovné péče?
Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří se potýkají s výchovnými problémy. Zařízení se specializuje na práci s klienty prvního a druhého stupně školní docházky, věnuje se širokému spektru výchovných potíží. 

Co se rozumí termínem náhradní rodinné péče?
Jak již názvu plyne, jde o institut péče o dítě, které z nějakého důvodu nemůže žít ve vlastní biologické rodině. V naprosté většině jde o děti, které jsou tzv. sociálně osiřelé, které mají matku i otce, případně jednoho z rodičů, tito však o dítě nemohou, či nechtějí pečovat a vychovávat jej. Zákon upravuje několik forem náhradní rodinné péče: osvojení (tzv. adopce), pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství s osobní péčí. Účelem náhradní rodinné péče je poskytnout dětem přechodnou či dlouhodobou péči, která se co nejvíce podobá péči rodinné, v domácím prostředí.  Zprostředkování náhradní rodinné péče je službou dítěti. Pro dítě se hledá rodina, nikoli naopak.

Kdo se může stát pěstounem?
Pěstounem se může stát jednotlivec, manželé či partneři, jejichž hlavní motivací je pomoci dítěti. Nejde tedy primárně o uspokojování potřeby stát se rodičem. Náhradní rodičovství není náhražka vlastního nedostatku, je to odlišný způsob života od jiných rodin, protože je často mnohem náročnější.

Na koho se obrátit, když se chci stát pěstounem a chci získat prvotní informace?
Osoby se zájmem o náhradní rodinnou péči mohou kontaktovat pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je seznámí s možnostmi a formami náhradní rodinné péče. Pokud jde o zprostředkovanou náhradní rodinnou péči, pak je celý proces zahájen podáním žádosti žadatele/ů o náhradní rodinnou péči a dostávají se tak do prvního formálního kontaktu s orgány odpovědnými za zprostředkování náhradní rodinné péče. Pokud jde o nezprostředkovanou pěstounskou péči (příbuzenskou nebo nepříbuzenskou), rozhoduje o ní soud na základě podaného návrhu žadatelem.  

Jak dlouho trvá celý proces svěření nezletilého dítěte do náhradní rodinné péče.
Toto je velmi individuální a není možno jednoznačně na tuto otázku odpovědět.

Je dítě v kontaktu se svou biologickou rodinou?
Dítě svěřené do pěstounské péče většinou své rodiče zná a předpokládá se tedy i kontakt rodiče či jiného člena širší biologické rodiny, pokud to je v nejlepším zájmu dítěte. Rodiče zůstávají zákonnými zástupci, pokud nejsou zbaveni či omezeni ve výkonu rodičovské odpovědnosti. Důležitá rozhodnutí např. plánované operace, výběr školy, je možno uskutečnit jen s jejich souhlasem. Pokud nedojde ke shodě, lze požádat soud o úpravu práv a povinností pěstouna. Dále je rodičům soudně stanovena vyživovací povinnost s ohledem na jejich sociální a majetkové poměry.

load