Má Vaše dítě problémy s porušením zákonů? Nezvládáte výchovu Vašeho dítěte?

Máš potíže s policií? Máš potíže s pitím alkoholu nebo s drogami? Nerozumíš si s rodiči a máš pocit, že jediným řešením je útek z domova? 

1. Vymezení činnosti

 • včasná sociální pomoc dětem a mládeži s výchovnými problémy a jejich rodinám
 • agenda kurátora pro mládež pro správní obvod ORP Kuřim
 • agenda kurátora pro mládež pro cizí státní příslušníky, kteří se zdržují na území správního obvodu ORP Kuřim
 • agenda kurátora pro mládež pro děti žijící v náhradní rodinné péči na území správního obvodu ORP Kuřim
 • zajištění psychologického poradenství pro uvedenou skupinu klientů
 • poskytování sociálně-právního poradenství

2. Cílová skupina klientů

 • děti do 15ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku
 • mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku
 • děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině
 • rodiče těchto dětí
 • školská zařízení, výchovní poradci
 • každý občan (podle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

3. Základní informace k životní situaci

Všechny situace související s chováním dítěte, které rodičovské či jiné autoritě působí obtíže, rizikové projevy chování dětí, trestná činnost nezletilých, požívání návykových látek, krádeže, vandalství, útěky z domu, záškoláctví, agresivita, šikana, lži …

Zabezpečujeme mj.: poradenství, podporu a doprovázení dítěte a rodiny průběhem celého trestního řízení; dohled a spolupráci s rodinou i po skončení trestního řízení, vyžaduje-li to zájem dítěte; spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (Policie, státní zástupce, soud, probační a mediační služba); spolupráci s rodinou a dítětem (diagnostika rodinného a sociálního prostředí dítěte); užití preventivních opatření směřujících k zamezení páchání další trestné činnosti apod.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (upozornit, podat žádost apod.)

 • rodič
 • osoba odpovědná za výchovu dítěte
 • dítě samo
 • další osoby, které mohou k věci podat informace
 • instituce (soud, škola, policie apod.)

Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (telefonicky, písemně, osobně i e-mailem), prošetřována jsou i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kuřim
odbor sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí

Mgr. Pavla Cikánková

tel. 541 422 378 ; e-mail: cikankova@kurim.cz 


Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

7. Kde hledat další související informace

8. Zákonný rámec

9. Související životní situace a návody, jak je řešit

Jakákoli náročná situace v rodině může vést k tomu, že dítě reaguje výchovnými problémy. Takové situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

10. Za správnost návodu odpovídá

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim

load