Chcete do své rodiny přijmout dítě? Chcete pomoci opuštěným dětem a stát se pěstounem?

Uvažujete o adopci? Chcete se stát pěstounem na přechodnou dobu?

1. Vymezení činnosti

 • přijímání a zpracování žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
 • sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů
 • zajištění psychologického poradenství
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • preventivní činnost
 • sledování ústavní a ochranné výchovy

Náhradní rodinná péče - forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ”náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména pěstounská péče (vč. pěstounské péče na přechodnou dobu) a osvojení.

2. Cílová skupina klientů

 • děti, které se ocitly bez péče vlastních rodičů
 • občané, kteří se rozhodli stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu nebo osvojiteli

3. Základní informace k životní situaci

Zprostředkování pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a osvojení spočívá:

 • ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se pěstouny nebo osvojiteli (rodiny nebo jednotlivci, kteří jsou ochotni a schopni přijmout dítě jiných biologických rodičů a přijmout dítě takové jaké je)

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má na území ČR trvalý pobyt nebo cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kuřim
odbor sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí

Mgr. Monika Vašková
tel. 541 422 379 ; e-mail: vaskova@kurim.cz 

Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvním osobním kontaktu občanský průkaz.

K podání žádosti:

 • doklad o státním občanství – občan ČR
 • (cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR)
 • opis z evidence Rejstříku trestů – občan ČR /vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností/
 • (cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti /doloží žadatel/)
 • zpráva o zdravotním stavu od praktického lékaře /doloží žadatel/ - tiskopis bude předán na OSPOD
 • dotazník obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti – tiskopis bude předán na OSPOD
 • fotografie žadatelů
 • oddací list

7. Kde hledat další související informace

8. Zákonný rámec

9. Související životní situace a návody, jak je řešit

10. Za správnost návodu odpovídá

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim

load