Řešíte problémy v rodině a máte nezletilé děti?

Rozchází se Tvoji rodiče a Tvůj názor nechtějí slyšet? Ubližuje Ti někdo doma nebo ve škole?

1. Vymezení činnosti

2. Cílová skupina klientů

SPOD poskytujeme pro děti, které
a) mají trvalý pobyt na území ČR
b) nemají trvalý pobyt na území ČR, ale pobývají zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců);

Dítě má právo požádat u nás o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.

Dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají.

3. Základní informace k životní situaci

Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů
V případě, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti, je orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem. Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy dítěte.
I v dalších situacích, kdy se rodiče dítěte rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací související zejména s komunikací mezi nimi, je OSPOD povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny.

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané (tady by mohl být odkaz na vysvětlení syndromu CAN)
Jedná se o případy, kdy je péče rodičů o dítě je nedostatečná, nevyhovující, ať už jde o zanedbávání péče o dítě (např. ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.), o nadměrné trestání (bití či jiné ohrožování dítěte), sexuální zneužívání dítěte jakoukoliv osobou (blízkou nebo cizí).

Dítě bez péče rodičů (úmrtí rodičů, opuštění dítěte, náhlé onemocnění osamělého rodiče apod.)
Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná osoba, která by v průběhu tohoto období mohla péči o dítě zajistit.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (telefonicky, písemně, osobně i e-mailem), prošetřována jsou i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kuřim
odbor sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí

Bc. Taťána Sojková
tel. 541 422 376  ; e-mail: sojkova@kurim.cz

Mgr. Terezie Cebáková

tel. 541 422 367  ; e-mail: cebakova@kurim.cz

Monika Svobodová, DiS.
tel. 541 422 351  ; e-mail: svobodovam@kurim.cz

Mgr. Martina Houdek Čermáková 
tel. 541 422 353 ; e-mail: houdekcermakova@kurim.cz

Mgr. Monika Vašková 
tel. 541 422 379 ; e-mail: vaskova@kurim.cz

Mgr. Olga Jirovská
tel. 541 422 346 ; e-mail: jirovska@kurim.cz

Mgr. Pavla Cikánková
tel. 541 422 378  ; e-mail: cikankova@kurim.cz


Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

7. Kde hledat další související informace

8. Zákonný rámec

9. Související životní situace a návody, jak je řešit

Kontakty dětí s druhým rodičem, s prarodiči a příp. dalšími příbuznými - je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit, případně poradensky pomůže při sepsání návrhu k soudu na úpravu styku s dítětem.

Rozvodové a rozchodové situace, partnerské neshody rodičů , domácí násilí v rodině, výchovné problémy s dětmi apod. - náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě a v konečném důsledku i k situaci, kdy dítě je zanedbáváno, týráno nebo zneužíváno. Jsou-li děti svědky domácího násilí v rodině, jsou považovány za oběti tohoto násilí, i když není svěřováno přímo k nim (hodnoceno jako psychické týrání dítěte). Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí  další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

10. Za správnost návodu odpovídá

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim