Děti a rodina

Katalog sociálních a navazujících služeb města Kuřim

Vyhledávání

Navigace

Řešíte problémy v rodině a máte nezletilé děti?

 

Vyhledávání

Řešíte problémy v rodině a máte nezletilé děti?

Rozchází se Tvoji rodiče a Tvůj názor nechtějí slyšet? Ubližuje Ti někdo doma nebo ve škole?

1. Vymezení činnosti

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • preventivní činnost
 • sledování ústavní a ochranné výchovy
 • pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí

2. Cílová skupina klientů

 • rodiny s dětmi do 18 let věku, jejichž funkce je jakkoliv narušena (úmrtí rodičů nebo dítěte, neplnění rodičovské odpovědnosti, nevykonávání nebo zneužívání práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti, vztahové problémy mezi členy rodiny, výchovné problémy dítěte apod.), resp. rodiče dítěte do 18 let věku a dítě do 18 let věku
 • rodiny se zdravotně handicapovaným dítětem
 • těhotné ženy a dívky
 • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen (špatná či nedostatečná péče rodičů, opakované útěky od rodičů, zanedbávání povinné školní docházky, nabádání rodičem k páchání trestné činnosti, dítě jako oběť trestné činnosti, požívání alkoholu a jiných návykových látek
 • dítě ohrožené domácím násilím mezi rodiči nebo jinými osobami
 • dítě ohrožené násilím na své osobě rodiči, příbuznými nebo jinými osobami odpovědnými za jeho výchovu
 • každý, kdo chce orgán sociálně-právní ochrany dětí upozornit na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti

SPOD poskytujeme pro děti, které
a) mají trvalý pobyt na území ČR
b) nemají trvalý pobyt na území ČR, ale pobývají zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců);

Dítě má právo požádat u nás o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu.

Dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají.

3. Základní informace k životní situaci

Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů
V případě, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti, je orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem. Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy dítěte.
I v dalších situacích, kdy se rodiče dítěte rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací související zejména s komunikací mezi nimi, je OSPOD povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny.

Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané (tady by mohl být odkaz na vysvětlení syndromu CAN)
Jedná se o případy, kdy je péče rodičů o dítě je nedostatečná, nevyhovující, ať už jde o zanedbávání péče o dítě (např. ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.), o nadměrné trestání (bití či jiné ohrožování dítěte), sexuální zneužívání dítěte jakoukoliv osobou (blízkou nebo cizí).

Dítě bez péče rodičů (úmrtí rodičů, opuštění dítěte, náhlé onemocnění osamělého rodiče apod.)
Jde o situace, kdy se dítě ocitne bez péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu a není zde žádná osoba, která by v průběhu tohoto období mohla péči o dítě zajistit.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • rodič
 • osoba odpovědná za výchovu dítěte
 • dítě samo
 • další osoby, které mohou k věci podat informace
 • instituce (soud, škola, policie apod.)

Upozornění lze učinit jakoukoliv formou (telefonicky, písemně, osobně i e-mailem), prošetřována jsou i anonymní upozornění. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Kuřim
odbor sociálních věcí a prevence, sociálně-právní ochrana dětí

Mgr. Martina Houdek Čermáková
 
tel. 541 422 353 ; e-mail: houdekcermakova@kurim.cz

Bc. Adéla Hrdličkováková, DiS.  
tel. 541 422 379 ; e-mail: hrdlickova@kurim.cz

Olga Foitová, DiS. 
tel. 541 422 367  ; e-mail: foitova@kurim.cz

Ú Ř E D N Í   H O D I N Y

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen.

7. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

Proč má mít moje dítě opatrovníka? Co to pro nás prakticky znamená? Musím platit výživné na děti, když ho soud ještě nestanovil? Musím dávat děti otci, když na ně neplatí výživné? 

8. Kde hledat další související informace

9. Zákonný rámec

10. Související životní situace a návody, jak je řešit  (zde budou odkazy na další popsané životní situace, které buď už na stránkách úřadu jsou, nebo budou vytvořeny)

Kontakty dětí s druhým rodičem, s prarodiči a příp. dalšími příbuznými - je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit, případně poradensky pomůže při sepsání návrhu k soudu na úpravu styku s dítětem.

Rozvodové a rozchodové situace, partnerské neshody rodičů , domácí násilí v rodině, výchovné problémy s dětmi apod. - náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě a v konečném důsledku i k situaci, kdy dítě je zanedbáváno, týráno nebo zneužíváno. Jsou-li děti svědky domácího násilí v rodině, jsou považovány za oběti tohoto násilí, i když není svěřováno přímo k nim (hodnoceno jako psychické týrání dítěte). Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí  další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

11. Za správnost návodu odpovídá

Bc. Taťána Sojková
vedoucí odboru sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim

 
2017 © Město Kuřim
webdesign by Miroslava Kolářová Šulcová
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2017
load